Aktuali informacija DUK
Aktuali informacija DUK

Pranešimas

APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS
2019 rugpjūčio 12 d.
APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

Mes, UAB „Economus“, (toliau vadinama – PASLAUGŲ TEIKĖJU), atstovaujama direktoriaus Mindaugo Jokimčiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir (toliau vadinama – PASLAUGŲ GAVĖJU), remdamiesi Paslaugų teikimo sutartimi, sudaryta su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (toliau – VGTU) ir VGTU sprendimu dėl gyvenamosios vietos (kambario) bendrabutyje skyrimo, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. PASLAUGŲ TEIKĖJAS įsipareigoja už užmokestį suteikti PASLAUGŲ GAVĖJUI gyvenamąją vietą bendrabutyje Nr. kambaryje Nr. laikinai naudotis šioje sutartyje nurodytam laikotarpiui, teikti su apgyvendinimu susijusias paslaugas, o PASLAUGŲ GAVĖJAS įsipareigoja laikytis bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių, kurios yra neatskiriama šios sutarties dalimi, naudotis gyvenamąja vieta pagal paskirtį ir Sutartyje nustatyta tvarka mokėti įmokas.
2. PASLAUGŲ GAVĖJUI leidžiama naudotis visomis bendrabutyje esančiomis bendrojo naudojimo patalpomis laikantis Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendrabučių vidaus tvarkos taisyklių (toliau – Bendrabučių tvarkos taisyklės).

II. SUTARTIES ŠALIŲ PAREIGOS IR TEISĖS
3. PASLAUGŲ TEIKĖJAS įsipareigoja:
3.1. Skirti PASLAUGŲ GAVĖJUI gyvenamąją vietą bendrabutyje.
3.2. Užtikrinti elektros energijos, šiluminės energijos, šalto ir karšto vandens, dujų (jeigu yra) tiekimo organizavimą.
3.3. Organizuoti šiukšlių išvežimą.
3.4. Užtikrinti bendrojo naudojimo patalpų valymą, bendrabučio teritorijos tvarkymą.
3.5. Sudaryti PASLAUGŲ GAVĖJUI skirtų gyvenamųjų patalpų inventoriaus apyrašą.
3.6. Suteikti PASLAUGŲ GAVĖJUI kitą gyvenamąją vietą tame pačiame arba kitame bendrabutyje, jeigu patalpų remontas ar kiti darbai, vykdomi šios sutarties galiojimo metu, negali būti atlikti neiškeldinus PASLAUGŲ GAVĖJO.
3.7. PASLAUGŲ GAVĖJUI pageidaujant, pasirašius priedą prie šios Sutarties, teikti interneto tinklo LITNET ryšio ir priežiūros paslaugas, nekeičiant Sutarties 6 punkte nurodytos kainos.
3.8. Iš PASLAUGŲ GAVĖJO rinkti ir pervesti į VGTU sąskaitą VGTU nustatyto ir Sutartyje nurodyto dydžio įmokas už apgyvendinimo paslaugas.
3.9. Šalinti elektros, vandentiekio, kanalizacijos, kompiuterinių tinklų ir kitų bendrojo naudojimo patalpų inžinerinių sistemų gedimus.
4. PASLAUGŲ GAVĖJAS įsipareigoja:
4.1. Laikytis Bendrabučių tvarkos taisyklių, šios sutarties reikalavimų, užtikrinti, kad jų laikytųsi ir jo svečiai.
4.2. Klausyti ir vykdyti PASLAUGŲ TEIKĖJO administracijos darbuotojų teisėtus nurodymus.
4.3. Užtikrinti švarą ir tvarką jam suteiktose bendrabučio gyvenamosiose patalpose, taip pat PASLAUGŲ TEIKĖJO valomose bendrojo naudojimo patalpose (aukšto gyventojų bendrojo naudojimo virtuvėse, sanitariniuose mazguose, koridoriuose, holuose, laiptinėse).
4.4. Laiku mokėti nustatyti dydžio įmokas už teikiamas paslaugas, atlyginti PASLAUGŲ TEIKĖJUI padarytą žalą, taip pat sumokėti Sutartyje numatyto dydžio netesybas.
4.5. 3.6 p. numatytu atveju, per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo dienos išsikelti iš gyvenamų patalpų.

III. ATSISKAITYMO TVARKA
5. Įmokų už gyvenamąją vietą dydį sutarties galiojimo metu gali keisti tik VGTU, suderinęs su VGTU Studentų atstovybe.
6. Sutarties pasirašymo metu gyvenamosios vietos įmoka nustatoma € per mėnesį. Į šią įmoką įskaičiuotos išlaidos už administravimą, nuomą ir komunalines paslaugas.
7. Šioje sutartyje nustatyto dydžio įmokos pradedamos skaičiuoti nuo 2012 m. sausio 1 d. arba nuo Sutarties sudarymo dienos, jeigu gyvenamoji vieta bendrabutyje PASLAUGŲ GAVĖJUI buvo skirta po 2012 m. sausio 1 d.
8. Nustatoma tokia įmokų mokėjimo tvarka:
8.1. prieš apgyvendinimą PASLAUGOS GAVĖJAS sumoka 64 € užstatą, kuris bus užskaitomas už paskutinio Sutarties galiojimo mėnesio apgyvendinimo paslaugų suteikimą ir 64 € avansą, kuris užskaitomas kaip įmoka už einamąjį mėnesį.
8.2. Įmokas PASLAUGŲ GAVĖJAS privalo mokėti PASLAUGŲ TIEKĖJUI (UAB „Economus“) mokėjimo pranešimuose nustatyta tvarka.
8.3. PASLAUGŲ TEIKĖJAS įsipareigoja PASLAUGŲ GAVĖJUI iki kiekvieno einamojo mėnesio 5 dienos PASLAUGŲ GAVĖJO nurodyto elektroninio pašto adresu pateikti mokėjimo pranešimus, juose nurodant einamąjį mėnesį PASLAUGŲ GAVĖJUI priklausančios mokėti įmokos dydį. Jeigu PASLAUGŲ GAVĖJAS pageidaus sąskaitas gauti kitu būdu, privalės pateikti prašymą PASLAUGŲ TEIKĖJO administracijos darbuotojui. Jeigu pasikeitus kontaktiniams duomenims PASLAUGŲ GAVĖJAS neinformuos PASLAUGŲ TEIKĖJO apie pasikeitimus, visi pranešimai bus laikomi įteiktais tinkamai.
8.4. Įmokas už kiekvieną einamąjį mėnesį PASLAUGŲ GAVĖJAS privalo sumokėti pagal pateiktą mokėjimo pranešimą iki einamojo mėnesio 15 dienos.
8.5. Jeigu PASLAUGŲ GAVĖJAS sumoka ne visą nurodytą sumą, tai užskaita vykdoma remiantis Civilinio kodekso 6.54 str.
8.6. PASLAUGŲ GAVĖJAS, neatsiskaitęs su PASLAUGŲ TEIKĖJU šioje Sutartyje nurodytais terminais, moka Sutarties 11 punkte nurodyto dydžio netesybas.
9. Jeigu liepos ir rugpjūčio mėnesiais arba išvykus pagal mainų programas tęsti studijų į kitas aukštąsias mokyklas PASLAUGŲ GAVĖJAS neketina gyventi bendrabutyje, bet nori išsaugoti gyvenamąją vietą, jis iki birželio 15 dienos arba ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki numatomo išvykimo privalo su PASLAUGŲ TEIKĖJU sudaryti susitarimą dėl gyvenamosios vietos rezervavimo, kuris taps neatskiriama šios Sutarties dalimi.
10. Rezervavus gyvenamąją vietą, PASLAUGŲ GAVĖJAS per 10 darbo dienų įsipareigoja sumokėti įmokas už gyvenamosios vietos rezervavimą ir priduoti gyventojo pažymėjimą PASLAUGŲ TEIKĖJUI. Gyvenamosios vietos rezervavimo įmoka yra 17.38 € per mėnesį. PASLAUGŲ GAVĖJUI iki nurodytos datos nepasirašius susitarimo su PASLAUGŲ TEIKĖJU dėl gyvenamosios vietos rezervavimo ir Sutarties nenutraukus, PASLAUGŲ GAVĖJUI bus skaičiuojama Sutarties 6 punkte nustatyto dydžio įmoka.

IV. DRAUSMINĖS NUOBAUDOS, NETESYBOS IR SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS
11. PASLAUGOS GAVĖJUI nesumokėjus įmokos iki kiekvieno einamojo mėnesio 25 d. nuo sekančios dienos pradedami skaičiuoti 0,3 proc. dydžio delspinigiai nuo nesumokėtos sumos.
12. PASLAUGŲ GAVĖJUI pradelsus 30 dienų sumokėti šioje sutartyje numatytas įmokas, PASLAUGŲ GAVĖJUI siunčiamas raginimas (įspėjimas) dėl skolos sumokėjimo.
13. PASLAUGŲ GAVĖJUI neatsiskaičius raginime (įspėjime) nustatytais terminais, PASLAUGŲ TEIKĖJAS savo nuožiūra pasirenka teismines ir (arba) neteismines skolų išieškojimo priemones savo jėgomis ar pasitelkdamas trečiuosius asmenis. PASLAUGŲ GAVĖJAS įsipareigoja padengti visas su skolų išieškojimu tiek teisminiu, tiek neteisminiu būdu išlaidas pagal PASLAUGŲ TIEKĖJO pateiktas PVM sąskaitas-faktūras.
14. PASLAUGŲ GAVĖJUI už Bendrabučių tvarkos taisyklių pažeidimus, šios sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą, įskaitant finansinių įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, už melagingus pranešimus apie gedimus (avarijas) bendro naudojimo patalpose, gali būti skiriamos drausminės nuobaudos, numatytos Bendrabučių tvarkos taisyklėse. Drausmines nuobaudas – įspėjimus ir papeikimus - skiria PASLAUGŲ TEIKĖJAS. Drausminę nuobaudą – teisės gyventi bendrabutyje atėmimą – PASLAUGŲ TEIKĖJO ir už bendrabučių veiklos administravimą atsakingo VGTU darbuotojo siūlymu skiria VGTU rektorius arba jo įgaliotas prorektorius (kancleris).
15. PASLAUGŲ GAVĖJUI už Bendrabučių tvarkos taisyklių nesilaikymą PASLAUGŲ TEIKĖJAS, atsižvelgdamas į pažeidimo sunkumą, pažeidimų kartotinumą, PASLAUGŲ GAVĖJO elgesį iki pažeidimo padarymo, turi teisę skirti įspėjimą arba papeikimą. Kiekvienas įspėjimas ir papeikimas, priklausomai nuo pažeidimo sunkumo bei pasekmių įvertinamas konkrečiu svertiniu koeficientu. Jei per vienerius metus PASLAUGŲ GAVĖJUI už padarytus pažeidimus skirtų svertinių koeficientų suma siekia vieną balą ir daugiau, PASLAUGŲ TEIKĖJAS siūlo PASLAUGŲ GAVĖJĄ šalinti iš bendrabučio. Pažeidimų svertiniai koeficientai pateikiami Bendrabučių tvarkos taisyklių priede.
16. Apie paskirtą drausminę nuobaudą PASLAUGŲ GAVĖJĄ raštu informuoja nuobaudą paskyręs subjektas (PASLAUGŲ TEIKĖJAS arba VGTU).
17. PASLAUGŲ GAVĖJUI yra suprantama ir žinoma, kad už pakartotinius Bendrabučių tvarkos taisyklių pažeidimus PASLAUGŲ TIEKĖJAS turi teisę siūlyti VGTU atimti PASLAUGŲ GAVĖJO teisę gyventi bendrabutyje.
18. PASLAUGŲ GAVĖJAS supranta, jog už netinkamą jo pasikviestų į bendrabutį svečių elgesį bei Bendrabučių tvarkos taisyklių pažeidimus, padarytus nuostolius atsako bendrabučio gyventojas (PASLAUGŲ GAVĖJAS).
19. PASLAUGŲ TEIKĖJUI surašius aktą dėl padarytų nuostolių, už nuostolių padarymą atsakingas asmuo privalo juos atlyginti pagal pateiktą sąmatą. Dėl nuostolių padarymo kaltas asmuo nustatomas jo savanorišku prisipažinimu arba liudytojų parodymais, arba, ypatingais atvejais, kreipiantis į teisėsaugos institucijas. Kai kalto asmens, padariusio nuostolių, neįmanoma nustatyti, padarytą žalą atlygina atitinkamo kambario, bloko, korpuso, aukšto ar viso bendrabučio gyventojai.

V. SUTARTIES TERMINAS IR PASIBAIGIMAS
20. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo datos iki PASLAUGŲ GAVĖJO studijų termino pabaigos arba m. mėn. d. (nurodoma data, jei PASLAUGŲ GAVĖJAS pageidauja Sutartį sudaryti trumpesniam laikotarpiui, nei truks jo studijos VGTU).
Ši sutartis gali būti nutraukta prieš terminą:
21. Ši sutartis pasibaigia PASLAUGŲ GAVĖJUI baigus ar nutraukus studijas VGTU arba kitokiu būdu praradus VGTU studento statusą, netekus teisės gyventi bendrabutyje.
22. Ši sutartis gali būti nutraukta prieš terminą:
22.1. Šalių susitarimu.
22.2. PASLAUGŲ GAVĖJUI vienašališkai įspėjus kitą šalį prieš 15 kalendorinių dienų.
22.3. PASLAUGŲ TEIKĖJUI, įspėjus PASLAUGŲ GAVĖJĄ prieš 10 kalendorinių vienašališkai, jeigu:
22.3.1. PASLAUGŲ GAVĖJAS yra skolingas 2 mėnesių ir daugiau įmoką ir po PASLAUGŲ TEIKĖJO įspėjimo PASLAUGŲ GAVĖJAS per 20 kalendorinių dienų šio įsiskolinimo nelikviduoja;
22.3.2. PASLAUGŲ GAVĖJAS, pasibaigus mokslo metams, už suteiktas paslaugas yra skolingas ir susidariusio įsiskolinimo nelikviduoja iki tų pačių metų rugpjūčio 1 dienos;
22.3.3. PASLAUGŲ GAVĖJO atžvilgiu priimtas sprendimas pašalinti jį iš bendrabučio (skirta drausminė nuobaudą) už šios sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą ir (arba) Bendrabučių tvarkos taisyklių pažeidimus.
VI. KITOS SĄLYGOS.
23. PASLAUGŲ GAVĖJUI ar jo svečiams pabloginus gyvenamąją patalpą ar joje esantį inventorių (inžinerinę įrangą) arba kitą turtą, taip pat padarius kitokių nuostolių PASLAUGŲ TEIKĖJUI arba VGTU, PASLAUGŲ GAVĖJAS privalo atlyginti padarytus nuostolius pagal PASLAUGŲ TEIKĖJO pateiktas sąmatas.
24. PASLAUGŲ GAVĖJUI draudžiama gyvenamosiose patalpose apgyvendinti trečiuosius asmenis, šeimos narius ar kitus asmenis.
25. PASLAUGŲ GAVĖJUI draudžiama keisti patalpų išplanavimą, atlikti rekonstrukcijos darbus. Einamąjį gyvenamųjų patalpų remontą (pagerinimo darbus) PASLAUGŲ GAVĖJAS gali vykdyti tik raštu gavęs PASLAUGŲ TEIKĖJO sutikimą.
26. Sutarties galiojimo metu padaryti pakeitimai ar papildymai galioja, jeigu jie sudaromi raštu ir pasirašomi abiejų šalių, arba vienašališkai inicijuojami VGTU, tačiau PASLAUGŲ GAVĖJAS yra tinkamai informuojamas apie padarytus pakeitimus ir nepažeidžiamos jo teisės ir teisėti interesai. Tinkamu informavimu laikytinas informavimas naudojant tokias informacijos perdavimo priemones, kaip el. paštas, informacinis pranešimas bendrabučių skelbimo lentose, pranešimas PASLAUGŲ TEIKĖJO interneto svetainėje. Visi tinkamai atlikti Sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.
27. Visus pagal šią Sutartį prisiimtus įsipareigojimus Šalys įsipareigoja vykdyti sąžiningai ir geranoriškai, pasitikėdamos viena kitos gera valia.
28. Šalis privalo per įmanomai trumpiausią terminą informuoti kitą Šalį apie savo rekvizitų pasikeitimą.
29. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
VII. SUTARTIES PRIEDAI
30. Priedas Nr.1 Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendrabučių vidaus tvarkos taisyklės.
31. Priedas Nr.2 PASLAUGŲ GAVĖJUI perduodamo inventoriaus apyrašas.
32. Priedas Nr.3 Gyvenamosios vietos priėmimo ir perdavimo aktas.
33. Priedas Nr.4 Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.
34. Priedas Nr.5 LITNET paslaugų teikimo susitarimas (tik PASLAUGŲ GAVĖJUI pageidaujant).

VIII. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI
Susitarimas Nr. 1
Prie Apgyvendinimo paslaugų teikimo sutarties Nr.
Pasirašytos m. mėn. d.

UAB „Economus“ (toliau – PASLAUGŲ TEIKĖJAS), atstovaujama projektų vadovo Erlando Oksaičio, veikiančio pagal įgaliojimą, ir (toliau – PASLAUGŲ GAVĖJAS), abi kartu toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, atsižvelgdamos į Šalių interesus, remdamosi laisva valia ir nieko neverčiamos sudarė šį susitarimą prie Apgyvendinimo paslaugų teikimo sutarties Nr. , pasirašytos m. mėn. d., (toliau vadinama – Susitarimu) ir susitaria:

1. Papildyti Apgyvendinimo paslaugų teikimo sutartį Nr. priedu Nr. 6 Sutikimas dėl sąskaitų gavimo el. paštu ir išdėstyti jį taip:

Priedas Nr. 1
Prie Apgyvendinimo paslaugų teikimo sutarties Nr.

SUTIKIMAS
Dėl sąskaitų gavimo el. paštu


Aš (toliau - Paslaugų gavėjas), sutinku, kad mokestiniai lapeliai už bendrabučio apgyvendinimo ir kitas paslaugas, būtų pateikiami šiame Sutikime nurodytu elektroniniu paštu .
Paslaugų gavėjas įsipareigoja pasikeitus el. pašto adresui, informuoti apie tai Administratorių, bei nurodyti naują el.pašto adresą, raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Paslaugų gavėjui nepranešus apie el. pašto pasikeitimą, mokestinio lapelio pateikimas ankstesniuoju el. pašto adresu yra laikomas tinkamu įteikimu.
Paslaugų gavėjas sutinka ir patvirtina, kad mokestinio lapelio negavimas neatleidžia jo nuo prievolės laiku mokėti už paslaugas. Paslaugų gavėjui nepranešus apie mokestinio lapelio negavimą, Administratorius laikys, jog mokestinis lapelis Paslaugų gavėjui yra įteiktas.

Susitarimas Nr. 2 dėl LITNET ryšio paslaugų teikimo
Prie Apgyvendinimo paslaugų teikimo sutarties Nr.
Pasirašytos m. mėn. d.

UAB „Economus“ (toliau – PASLAUGŲ TEIKĖJAS), atstovaujama projektų vadovo Erlando Oksaičio, veikiančio pagal įgaliojimą, ir (toliau – PASLAUGŲ GAVĖJAS), abi kartu toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, atsižvelgdamos į Šalių interesus, remdamosi laisva valia ir nieko neverčiamos sudarė šį susitarimą prie Apgyvendinimo paslaugų teikimo sutarties Nr. , pasirašytos m. mėn. d., (toliau vadinama – Susitarimu) ir susitarė:

1. PASLAUGŲ TEIKĖJAS įsipareigoja atlikti kompiuterinio tinklo priežiūrą nuo komutatoriaus ir užtikrinti interneto ryšio prieigą PASLAUGŲ GAVĖJUI, VGTU užtikrinus interneto ryšio tiekimą iki pastato pagrindinio komutatoriaus.
2. PASLAUGŲ GAVĖJUI yra žinoma, jog interneto ryšio tiekėjas yra VGTU, o tinklo priežiūrą atlieka PASLAUGŲ TEIKĖJAS.
3. PASLAUGŲ GAVĖJAS įsipareigoja laikytis VGTU patvirtintų kompiuterių tinklo naudojimo taisyklių, kurios yra pridedamos prie šio susitarimo kaip priedas Nr. 1.

Priedas Nr. 1
Prie Susitarimo dėl LITNET ryšio paslaugų teikimo

LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KOMPIUTERIŲ TINKLO LITNET NAUDOJIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET (toliau – LITNET) naudojimo taisyklės (toliau – šios taisyklės) apibrėžia teisėto, saugaus ir etiško kompiuterių bei kompiuterių tinklo naudojimo principus visiems LITNET tinklo naudotojams.
2. Šios taisyklės yra privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie naudojasi LITNET tinklu ir jame teikiamomis paslaugomis.
3. LITNET veikimo ir valdymo, infrastruktūros ir jame teikiamų paslaugų palaikymo bei plėtros principai yra apibrėžti Švietimo ir mokslo ministerijos ir LITNET techninių centrų funkcijas vykdančių universitetų 2011 m. sausio 12 d. bendradarbiavimo sutartyje Nr. S-12.
4. Šiose taisyklėse kompiuterių tinklo ar kompiuterių saugumo incidentas suprantamas kaip nepageidaujamą poveikį kompiuterio ar kompiuterių tinklo veikimui turintis įvykis, kurio rezultatas – turtinė ar neturtinė žala asmeniui, grėsmė informacijos, tinklo ir paslaugų saugumui bei vientisumui.
5. LITNET tinkle:
5.1. prie LITNET prijungtoms institucijoms teikiamos duomenų perdavimo ir su juo susijusios paslaugos teisės aktuose nurodytoms šių institucijų funkcijoms įgyvendinti;
5.2. sudaromos sąlygos Lietuvos švietimo, mokslo ir studijų institucijoms naudotis kokybiškomis duomenų perdavimo priemonėmis bei technologijomis;
5.3. sudaroma galimybė visiems besimokantiems ir užsiimantiems moksline tiriamąja veikla naudotis Europos akademinio tinklo GEANT teikiamomis paslaugomis;
5.4. sudaromos sąlygos mokslininkams naudotis pažangiausiomis technologijomis, dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose;
5.5. LITNET tinklo naudotojams pateikiami inovatyvūs kompiuterių tinklo paslaugų sprendimai.

II. LITNET TINKLO NAUDOJIMAS

6. Prie LITNET institucija prijungiama LITNET tarybos sprendimu, vadovaujantis LITNET paslaugų teikimo tvarkos aprašu.
7. Prijungimas prie LITNET nesuteikia prijungtai institucijai teisės jungti kitas institucijas.
8. LITNET tinklo resursus ir paslaugas galima naudoti:
8.1. veikloms, atitinkančioms LITNET tinklo paskirtį;
8.2. švietimui, mokslui ir studijoms;
8.3. kitoms veikloms, susijusioms su Švietimo bei Mokslo ir studijų įstatymuose įvardintų funkcijų įgyvendinimu.
9. LITNET tinkle draudžiama:
9.1. LITNET tinklo resursus naudoti komercinei veiklai;
9.2. atlikti veiksmus, pažeidžiančius fizinio ar juridinio asmens teises, kurias saugo autorių, gretutinių ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugos įstatymai. Tokiais veiksmais, be kita ko, laikoma:
9.2.1. diegti, naudoti, saugoti ar platinti programinę įrangą pažeidžiant licencijos reikalavimus ar jos neturint;
9.2.2. neteisėtai kopijuoti ar platinti autorių teisėmis apsaugotus kūrinius;
9.3. atlikti tyčinius ar neatsargius veiksmus, kurie trikdo kompiuterių tinklo ar tinklo naudotojų darbą, nesankcionuotai naudoja ar keičia sistemas arba informaciją. Tokiais veiksmais, be kita ko, laikoma:
9.3.1. kompiuterių virusų platinimas;
9.3.2. tinklo kanalų užtvindymas bereikalingais paketais;
9.3.3. brukalo (SPAM) platinimas;
9.3.4. nesuderintas su administratoriais tinklo paslaugų skenavimas;
9.3.5. nesankcionuotas prisijungimas arba bandymas prisijungti prie paslaugų;
9.3.6. techninės įrangos funkcionavimo trikdymas.
9.4. atlikti kitus veiksmus, kurie gali sukelti kompiuterių saugumo incidentą;
9.5. skelbti žalingą, netoleruotiną informaciją ar nuorodas į ją. Tokia informacija, be kita ko, laikoma:
9.5.1. pornografinio ar erotinio pobūdžio informacija;
9.5.2. nacionalinę, rasinę, tautinę, religinę neapykantą kurstanti, smurtą, terorizmą propaguojanti informacija;
9.5.3. tikrovės neatitinkanti informacija, diskredituojanti arba įžeidžianti instituciją, valstybes ar privačius asmenis;
9.6. pažeisti kitų tinklų, kurių paslaugomis naudojamasi, naudojimo arba ekvivalentiškas taisykles;
9.7. atlikti bet kokius kitus veiksmus, pažeidžiančius Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir kitus teisės aktus.
10. Prie LITNET prijungta institucija:
10.1. privalo užtikrinti, kad LITNET tinklas būtų naudojamas nepažeidžiant tinklo naudojimo taisyklių;
10.2. privalo užtikrinti, kad LITNET tinklas nebūtų naudojamas jokiai neteisėtai veiklai;
10.3. institucijos svečiams gali suteikti tik terminuotą prieigą prie LITNET tinklo resursų, išskyrus tinklo resursų bendro naudojimo atvejus, kai tai reglamentuoja tarptautiniai ir tarpinstituciniai LITNET susitarimai.
11. LITNET tinklu besinaudojantys fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis LITNET veiklą reglamentuojančių dokumentų nuostatų, interneto etiketo taisyklių.

III. ATSAKOMYBĖ UŽ LITNET TINKLO NAUDOJIMO PAŽEIDIMUS

12. Prie LITNET tinklo prijungtai institucijai, pažeidusiai šias taisykles, remiantis LITNET paslaugų teikimo tvarkos aprašo nuostatomis LITNET paslaugų teikimas gali būti sustabdytas, apribotas arba nutrauktas.
13. LITNET neatsako už prijungtos institucijos nuostolius, patirtus naudojantis LITNET paslaugomis.
14. Dėl prie LITNET prijungtos institucijos kaltės atsiradusi materialinė ir moralinė žala išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Rekomenduotina, kad prie LITNET prijungta institucija nustatytų savas šioms taisyklėms neprieštaraujančias Institucijos kompiuterių tinklo naudojimo taisykles.
16. Šios taisykles keičiamos LITNET tarybos teikimu.


SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO/NAUDOJIMO

1. Aš, sutinku, kad UAB „Economus“, juridinio asmens kodas 300582646, Ozo g. 12A, Vilnius, teiktų paklausimus ir gautų mano asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta) iš Gyventojų registro tarnybos, kitų tvarkytojų tvarkomų registrų, finansų įstaigų, kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ir naudotų juos skolų išieškojimo, įsiskolinimų valdymo tikslu tiek, kiek būtina minėtam tikslui įgyvendinti.

2. sutinku, kad UAB „Economus“, juridinio asmens kodas 300582646, Ozo g. 12A, Vilniusnord, mano pateikiamus biometrinius duomenis (pirštų antspaudus, automatinį veido atpažinimą iš fotonuotraukos) bei asmens kodą naudotų diegiant bei naudojant patekimo į patalpas elektroninę sistemą, atpažinimo, saugumo užtikrinimo tikslais.

3. Man yra žinoma, jog turiu teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Taip pat, jog turiu teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys pateikdamas (pateikdama) UAB „Economus“ teisiškai pagrįstą raštišką nesutikimą.


GYVENAMOSIOS VIETOS PRIĖMIMO IR PERDAVIMO AKTAS

Aš toliau - Paslaugų gavėjas), patvirtinu, kad man perduotas kambarys Nr. , Saulėtekio al. .

PASLAUGŲ GAVĖJUI PERDUODAMO INVENTORIAUS APYRAŠAS

Aš (toliau - Paslaugų gavėjas), patvirtinu, kad man skirtame bendrabučio kambaryje (Apgyvendinimo paslaugų teikimo sutarties 1 p.) asmeniniam naudojimui suteikta: geros būklės, naudojimui pagal tikslinę paskirtį lova (1 vnt.), spintelė (1 vnt.), lentyna (1 vnt.), stalas (1 vnt.), kėdė (1 vnt.) (toliau – inventorius).
Po laikino pasinaudojimo perduotu inventoriumi įsipareigoju jį grąžinti tokios būklės, kokios jis man buvo perduotas bei atlyginti inventoriaus praradimo, sugadinimo ir/arba sužalojimo nuostolius.

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei sutinkate, tiesiog naudokitės svetaine kaip įprastai. Daugiau apie slapukus galite sužinoti paspaudę ČIA.
Sutinku