Aktuali informacija DUK
Aktuali informacija DUK

Pranešimas

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO BENDRABUČIŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
2020 rugpjūčio 8 d.
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO BENDRABUČIŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendrabučių vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Tvarkos taisyklės) reglamentuoja gyventojų ir svečių elgesio taisykles Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – VGTU) valdomuose studentų bendrabučiuose Nr. 1 (Saulėtekio al. 25), Nr. 3 (Saulėtekio al. 16), Nr. 4 (Saulėtekio al. 18) ir Nr. 5 (Saulėtekio al. 19).
2. Tvarkos taisyklių 1 punkte išvardytus VGTU bendrabučius (toliau visi kartu vadinami bendrabučiais), remdamiesi administravimo paslaugų teikimo sutartimi, administruoja viešojo konkurso būdu parinkti ūkio subjektai (toliau – Administratorius).
3. Bendrabučiuose VGTU nustatyta tvarka gali būti apgyvendinami VGTU studentai, klausytojai, stažuotojai, darbuotojai ir svečiai, taip pat kiti fiziniai asmenys, jei, VGTU nustatyta tvarka patenkinus visų VGTU studentų, klausytojų, stažuotojų apgyvendinimo poreikius, bendrabučiuose lieka laisvų vietų.
4. Bendrabučių kambariuose yra nuomojamos gyvenamosios vietos.
5. Administratorius sprendžia visus klausimus, susijusius su bendrabučių priežiūra, ūkine veikla, saugumo užtikrinimu, gyventojų apgyvendinimu, buitimi, įmokų surinkimu ir pervedimu VGTU, Tvarkos taisyklių laikymusi.

II SKYRIUS
APGYVENDINIMO BENDRABUČIUOSE TVARKA
6. Bendrabučių kambarių ir vietų juose skaičių tvirtina VGTU.
7. Prašymus vietai bendrabutyje gauti nagrinėja, konkursines eiles sudaro VGTU Ūkio direkcijos Paslaugų skyriaus darbuotojai (toliau – Paslaugų skyrius), o prašymus vietoms šeimyninio tipo kambariuose gauti nagrinėja, konkursines eiles sudaro Studentų atstovybė. Potvarkius dėl teisės gyventi bendrabučiuose rengia Paslaugų skyriaus darbuotojai. Kanclerio potvarkius pasirašo kancleris, o jo nesant, rektorius ar kitas rektoriaus įgaliotas asmuo.
8. Būsimasis gyventojas bendrabutyje apgyvendinamas, kai Administratoriui pateikiamas VGTU Ūkio direkcijos Paslaugų skyriaus parengtas ir kanclerio vizuotas bendrabučio vietos skyrimo potvarkis. Būsimasis gyventojas apgyvendinimo paslaugų sutartį su Administratoriumi privalo sudaryti per 10 darbo dienų po potvarkio įsigaliojimo.
9. Administratorius su būsimais gyventojais, kuriems paskirta vieta bendrabutyje, sudaro apgyvendinimo paslaugų teikimo sutartį (toliau – sutartis).
10. Gyventojui vietą konkrečiame kambaryje skiria Administratorius.
11. Sudarydamas gyvenamosios vietos ar kambario sutartį, kiekvienas asmuo parašais patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir priešgaisrinės saugos reikalavimais.
12. Sudarius gyvenamosios vietos apgyvendinimo paslaugų teikimo sutartį, Administratorius išduoda magnetinę įėjimo kortelę, kuri suteikia teisę gyventojui patekti į bendrabutį. Administratoriui arba VGTU darbuotojams, pateikusiems darbuotojo pažymėjimą ir paprašiusiems parodyti studento pažymėjimą ar asmens tapatybę identifikuojantį dokumentą, šis pažymėjimas ar dokumentas privalo būti pateiktas. Studento pažymėjimo ar asmens tapatybę identifikuojančio dokumento ir magnetinės įėjimo kortelės neturėjimas yra pagrindas neįleisti asmens į bendrabutį.
13. Išimtiniais atvejais VGTU rektorius, gavęs motyvuotą bendrabutyje gyvenančio studento prašymą ir esant galimybei, gali priimti sprendimą dėl įmokų mokėjimo atidėjimo.
14. Norintys kartu gyventi skirtingų lyčių asmenys privalo pateikti prašymą bei sutikimus gyventi kartu VGTU Studentų atstovybei, kuri, esant galimybei, priima sprendimą dėl tokio prašymo tenkinimo.

III SKYRIUS
BENDRABUČIŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKOS UŽTIKRINIMAS
15. Jeigu bendrabutyje yra įdiegta elektroninio įėjimo sistema, gyventojai į bendrabutį gali patekti su gyventojams Administratoriaus išduotomis kortelėmis. Administratorius turi teisę tokius duomenis tvarkyti.
16. Į bendrabučius svečiai įleidžiami nuo 7.00 val. iki 22.00 val. Bendrabučio gyventojai svečius privalo registruoti pas bendrabučio budėtoją svečių registravimo žurnale. Norint svečiui bendrabutyje likti nustatytu ramybės laiku, studentas privalo užpildyti prašymą bendrabučių administracijoje. Prašymus gali pildyti darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. Prašyme nurodoma, kokiame kambaryje lankysis svečias, kuriuo metu, taip pat nurodoma, kad bendrabučio gyventojas garantuoja, jog jo svečias laikysis bendrabučių vidaus tvarkos taisyklių. Pateikus minėtą prašymą, svečiui išduodama prašymo kopiją su administracijos viza, kurią bendrabučio gyventojas turi pateikti bendrabučio budėtojui svečio pasitikimo metu. Taip pat bendrabučio gyventojas pateikdamas prašymą informuojamas apie bendrą tvarką ir jos nesilaikymo pasekmes.
17. Naktį nuo 22.00 val. iki 7.00 val. nustatytas ramybės laikas, kurio metu draudžiamas bet koks triukšmas.
18. Bendrabučio gyventojai elektros, santechnikos, dujų ir įrenginių gedimus registruoja telefonu arba internetu specialia programine įranga, vieno langelio principu. Esant bendrabučio interneto sutrikimams, gedimai registruojami telefonu 8 5 274 4918 arba elektroniniu paštu pagalba@vgtu.lt Už melagingus pranešimus apie gedimus (avarijas) gali būti skiriama drausminė nuobauda.
19. Administratorius užtikrina, kad po vieną raktų komplektą nuo visų patalpų būtų saugoma jo nustatytoje vietoje.
20. Administratorius bet kuriuo paros metu turi teisę savarankiškai, atrakinęs duris, užeiti į kambarių sisteminiuose blokuose esančius bendrojo naudojimo koridorius ir sanitarinius mazgus, patikrinti ar remontuoti ten esančius įrenginius (jei tuo metu kambariuose ir nėra nė vieno gyventojo). Esant būtinybei (pvz., avariniais atvejais), Administratorius turi teisę patekti į gyvenamuosius kambarius. Jei juose nėra gyventojų, Administratorius į kambarį patenka dalyvaujant liudytojui, įėjimo į kambarį faktą įformina aktu, su kuriuo vėliau supažindina bent vieną kambario gyventoją. Atsakomybės už kambariuose esančius daiktus tokiu atveju Administratorius neprisiima. Tuo atveju, jei kambariuose planuojami tam tikri darbai, apie kuriuos pranešama iš anksto, gyventojai užtikrina, kad tuo laiku kas nors būtų vietoje.
21. Esant būtinybei Administratoriui patekti į gyvenamąsias patalpas, o gyventojams jo neįsileidžiant, Administratorius turi teisę į gyvenamąsias patalpas patekti naudodamasis atsarginiais raktais arba specialiosiomis priemonėmis. Padarytą materialinę žalą tokiu atveju atlygina Administratoriaus į gyvenamąsias patalpas neįleidę gyventojai.
22. Bendrabučio gyventojams sudaromos sąlygos naudotis liftu. VGTU turi teisę riboti bendrabučių liftų darbo laiką.
23. Bendrabučio gyventojai materialiai atsako už bendrabučių patalpų, inžinerinės, interneto įrangos bei inventoriaus būklės pabloginimą (sugadinimą), išskyrus normalų nusidėvėjimą. Užliejus patalpas vandeniu ar kitaip pakenkus patalpoms ar inventoriui, už sukeltą žalą ir jos padarinių likvidavimą bei nuostolių padengimą atsako gyventojas, kaltas dėl žalos, kurios dydis nustatomas pagal Administratoriaus pateiktą sąmatą. Jei kaltininko tiksliai nustatyti neįmanoma, nuostoliai dėl padarytos žalos išieškomi iš visų to kambario, bloko arba korpuso, aukšto ar viso bendrabučio gyventojų.
24. Bendrabučio gyventojams ir jų svečiams draudžiama:
24.1. be Administratoriaus raštiško sutikimo keisti ar įmontuoti papildomą durų spyną;
24.2. atsivežti į bendrabutį nuosavus baldus ar išvežti iš jo inventorių be bendrabučio Administratoriaus raštiško leidimo;
24.3. bendrabučių teritorijoje ir bendrabučiuose laikyti ir vartoti alkoholį;
24.4. į bendrabučius įsinešti, juose laikyti ir vartoti narkotines ir psichotropines medžiagas;
24.5. gadinti bendrabučio konstrukcijas, inventorių, inžinerinę bei interneto įrangą, savavališkai atjunginėti interneto įrangą bei kitaip pažeisti interneto komunikacinius tinklus;
24.6. į bendrabučius neteisėtai įsivesti svečius;
24.7. naudoti fizinį pasipriešinimą prieš Administratoriaus darbuotojus, vartoti necenzūrinius žodžius;
24.8. rūkyti, išskyrus specialiai įrengtas rūkymo vietas, pažymėtas skiriamaisiais ženklais;
24.9. mėtyti daiktus ir šiukšles pro bendrabučių langus ir balkonus, šiukšlinti bendrojo naudojimo patalpose ir teritorijoje;
24.10. naudotis atvira ugnimi, išskyrus maisto gaminimą bendrabučiuose, kuriuose yra įrengtos dujinės viryklės;
24.11. laikyti baldus, butelius ir kitus daiktus bendrabučių balkonuose, būriuotis bendrabučių Nr. 3 ir Nr. 4 balkonuose, nes leidžiamas šių balkonų apkrovos svoris – iki 200 kg;
24.12. palikti ir laikyti nešvarius indus, asmeninius daiktus ar kitą inventorių bendrojo naudojimo patalpose (virtuvėse, prausyklose);
24.13. gyvenamuosiuose kambariuose naudoti virykles, jeigu bendrabučio aukšte yra įrengta virtuvė;
24.14. kambariuose naudoti papildomus šildymo ir vėdinimo bei elektros prietaisus, kurių bendra suminė galia viršija 3 kW vienam kambariui;
24.15. triukšmauti, garsiai leisti muziką (viršijant pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytas ribas);
24.16. inicijuoti muštynes ar jose dalyvauti, kitaip pažeisti viešąją tvarką;
24.17. trukdyti kitiems gyventojams mokytis ir ilsėtis;
24.18 gadinti lifto apdailą, važinėti liftu daugiau žmonių, negu nurodyta liftų naudojimosi instrukcijoje;
24.19. gadinti, ne pagal paskirtį, be priežasties naudoti priešgaisrinės apsaugos inventorių (daviklius, gaisrines žarnas, gesintuvus ir kt.), uždengti dūmų aptikimo daviklius, taip pat be priežasties spausti pavojaus signalo (GAS) mygtuką;
24.20. užsiiminėti nelegalia komercine ir kita veikla vidiniame ir interneto tinkle;
24.21. verstis prekyba bendrabučių patalpose;
24.22. bendrabučiuose laikyti gyvūnus;
24.23. kliudyti kitiems gyventojams tikslingai naudotis bendrojo naudojimo patalpose esančiu inventoriumi;
24.24. automobilius statyti ne automobiliams laikyti skirtose vietose, pažymėtuose įvažiavimuose prie bendrabučių, užtikrinant greitą ir saugų privažiavimą gelbėjimo tarnyboms (greitajai pagalbai, policijai, ugniagesiams ir pan.) ir įmonių, teikiančių komunalines paslaugas, automobiliams.
25. Bendrabučio gyventojai privalo:
25.1. tinkamai vykdyti apgyvendinimo paslaugų teikimo sutartį ir jos priedų reikalavimus;
25.2. užtikrinti švarą ir tvarką gyvenamosiose patalpose, taip pat Administratoriaus valomose bendrojo naudojimo patalpose (aukšto gyventojų bendrojo naudojimo virtuvėse, sanitariniuose mazguose, holuose, koridoriuose, laiptinėse, balkonuose);
25.3. laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų (nerūkyti, tinkamai eksploatuoti elektrines ar dujines virykles ir pan.);
25.4. Administratoriui surašius aktą dėl gyventojo padarytų nuostolių, atlyginti nuostolius pagal Administratoriaus pateiktą sąmatą;
25.5. pateikti studento pažymėjimą arba asmens tapatybę identifikuojantį dokumentą Administratoriaus darbuotojams;
25.7. jei bendrabučio aukšte, kuriame yra gyventojo kambarys, nėra virtuvės, kambaryje naudojamą elektrinę viryklę užregistruoti pas Administratorių;
25.8. gavęs kvietimą, atvykti pas Administratorių;
25.9. vykdyti teisėtus Administratoriaus nurodymus.
26. Už Tvarkos taisyklių pažeidimus bendrabučio gyventojams gali būti skiriamos šios drausminės nuobaudos: įspėjimas arba svertiniai tvarkos taisyklių pažeidimų koeficientai, arba teisės gyventi bendrabutyje atėmimas. Įspėjimus ir svertinius koeficientus gyventojams skiria Administratorius, teisės gyventi bendrabutyje atėmimą Administratoriaus ir už bendrabučių veiklos administravimą atsakingo VGTU darbuotojo siūlymu skiria VGTU rektorius arba jo įgaliotas prorektorius (kancleris). Jei per visą apgyvendinimo laikotarpį bendrabučio gyventojui už padarytus pažeidimus skirtų svertinių koeficientų suma siekia vieną balą ir daugiau, Administratorius siūlo gyventoją šalinti iš bendrabučio. Pažeidimų svertiniai koeficientai pateikiami Tvarkos taisyklių priede. Už Tvarkos taisyklių pažeidimus bendrabučių gyventojams, be drausminių nuobaudų skyrimo, gali būti taikoma ir administracinė atsakomybė.

IV SKYRIUS
IŠSIKĖLIMO IŠ BENDRABUČIO TVARKA
27. Apgyvendinimo paslaugų teikimo sutartis gali būti nutraukta prieš terminą, jei studentas nutraukia arba pertraukia studijas arba jei jam dėl Tvarkos taisyklių pažeidimo ar Apgyvendinimo sutarties nevykdymo, ar netinkamo vykdymo, įskaitant finansinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, VGTU atima teisę gyventi bendrabutyje (pašalina iš bendrabučio).
28. Išsikeldamas iš bendrabučio, gyventojas privalo perdavimo ir priėmimo aktu perduoti Administratoriui tvarkingą, su visu prieš apsigyvenant kambaryje buvusiu inventoriumi kambarį, raktus, magnetinę įėjimo kortelę bei atsiskaitymo lapelį. Išsikraustymo metu palikus netvarką kambaryje, administratorius turi teisę priskaičiuoti gyventojui mokestį už kambario tvarkymo išlaidas.
29. Neišsikrausčius iš kambario nustatytu laiku, gyventojui skaičiuojami 6,00 Eur dydžio delspinigiai už kiekvieną išsikraustyti iš bendrabučio uždelstą dieną.
30. Išsikraustydami iš gyvenamųjų patalpų bendrabučių gyventojai privalo įvykdyti visus finansinius įsipareigojimus, numatytus apgyvendinimo / paslaugų sutartyje, įskaitant netesybas.
31. Jeigu išsikraustymo iš bendrabučio dieną Administratoriui yra likę lėšų, kurias gyventojas buvo sumokėjęs kaip užstatą už gyvenimą bendrabutyje, šios lėšos, iš jų išskaičius visus gyventojo įsiskolinimus už apgyvendinimo paslaugų teikimą, netesybas, padarytą žalą, yra grąžinamos jas sumokėjusiam asmeniui.

TVARKOS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMŲ SVERTINIAI KOEFICIENTAI

1. Fizinis pasipriešinimas Administratoriaus darbuotojams 1,0
2. Rūkymas bendrojo naudojimo virtuvėse, kuriose įrengtos dujinės viryklės 0,75
3. Rūkymas bendrojo naudojimo patalpose, įskaitant virtuves, kuriose įrengtos elektrinės viryklės, gyvenamosiose patalpose, nuorūkų mėtymasšiukšlinimas 0,5
4. Triukšmo kėlimas bendrabučiuose nustatytu ramybės laiku, alkoholiovartojimas bendrabučio patalpose 0,5
5. Turtinės žalos, viršijančios 150,00 Eur, padarymas VGTU valdomam bendrabučiuose esančiam turtui, įrangai arba bendrabučio pastatui 1,0
6. Iki 150,00 Eur dydžio žalos padarymas VGTU valdomam bendrabučiuose esančiam turtui, įrangai arba bendrabučio pastatui0,5
7. Asmens tapatybę identifikuojančio dokumento nepateikimas Administratoriaus darbuotojams, teisėtų Administratoriaus darbuotojų nurodymų nevykdymas 0,5
8. Tyčinis GAS pavojaus mygtuko paspaudimas, priešgaisrinės sistemos įrenginių sugadinimas, panaudojimas ne pagal paskirtį, be priežasties 0,75
9. Neteisėtas svečių įsivedimas į bendrabutį 0,5
10. Dalyvavimas muštynėse, gyventojų ar bendrabučio lankytojų turto vagystė 1,0
11. Narkotinių ar psichotropinių medžiagų laikymas, vartojimas ar prekyba bendrabutyje 1,0
12. Gyvūnų laikymas bendrabučio patalpose 0,25
13. Vengimas atvykti į administraciją pagal Administratoriaus nurodymą 0,25
14. Daiktų, šiukšlių mėtymas pro bendrabučių langus ir balkonus 0,5
15. Šiukšlinimas bendrojo naudojimo patalpose ir teritorijoje 0,25
16. Nelegalios komercinės ir kitos veiklos vykdymas vidiniame bendrabučių ir interneto tinkle 0,5
17. Prekyba alkoholiu ar cigaretėmis bendrabučių patalpose 1,0
18. Prekyba bendrabučių patalpose, išskyrus cigaretes ir alkoholį 0,5
19. Automobilių statymas ne automobiliams laikyti skirtose vietose 0,25
20. Savavališkas patekimas ant bendrabučio stogo 0,75
21. Nelegalus asmenų apgyvendinimas 1,0
22. Švaros ar tvarkos neužtikrinimas gyvenamosiose patalpose 0,25
23. Įėjimo kortelės perdavimas tretiesiems asmenims 0,5
24. Kiti Tvarkos taisyklėse numatyti pažeidimai 0,25